7. Gıda Güvenliği Kongresi

Tam Metin Yazım Kuralları

Makale Türü

Orijinal araştırma makalesi. Daha önce başka yerde basılmamış olmalı ve metin ve referanslar dahil 8.000 kelimeyi (yaklaşık 25 sayfayı) aşmamalıdır.

Derleme makaleler.  Metin ve referanslar dahil 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.

 • Makalelerin yazım dili İngilizce’dir.
 • Makalenin tüm satırları numaralandırılmalıdır. Numaralandırma tüm metin boyunca kesintisiz olmalıdır. Satır aralığı 1.5 olmalıdır (tek satır aralığı kullanımından kaçınılmalıdır).
 • Makaleler Times New Roman yazı stilinde ve 12 punto ile hazırlanmalıdır
 • Makaleler Microsoft Word dokümanı olarak yazılmalıdır (doc, docx vb.)

Makale Yapısı

Başlık. Kapsayıcı ve bilgilendirici olmalıdır. Kısaltmalardan olabildiğince kaçınılmalıdır.

Yazar adları ve kurumları. Tüm yazar adları, kurumları ve adresleri açık şekilde yazılmalıdır. Yazarların adresleri isim listesinin altına yazılmalıdır. Yazarların kurum ve adreslerini belirten üst simge rakamlar her bir yazarın adının sonuna ve ilgili adresin başına konulmalıdır.

Sorumlu yazar. Makale ile ilgili basım süreci ve sonrasında temasa geçilecek sorumlu yazar açık olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazara ait e-posta adresi ile iletişim adresi güncel ve tam olmalıdır.

Özet. Makale içeriğini kapsayıcı ve 150 kelimeyi aşmayacak şekilde bir özet sunulmalıdır.

Anahtar kelimeler. Özetin hemen ardından en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimelerde mümkün olduğunca çoğul ifadelerden “and” “of” gibi bağlaçlar içeren çoklu ifadelerden kaçınılmalıdır.

Birim ve Kısaltmalar

Makalelerde Uluslararası Sistem (SI) birimleri kullanılmalıdır. Bu amaçla the Bureau International des Poids et Mesures for guidance, http://www1.bipm.org/en/si web sayfasına başvurulması önerilmektedir.

Litre “L” olarak kısaltılmalıdır (aynı şekilde mL, µL vb.) Tüm birim kısaltmalarında negatif indeks sistemi kullanılmalıdır (örn. g/mL yerine g mL-1 olmalıdır). Yüzde ifadelerde % w/w ya da % w/v kullanılabilir. Sıcaklık birimi olarak Celcius derece birimi kullanılmalıdır (örn. 37 °C).

Tüm şekillerde eksen birimlerinde de aynı kural uygulanmalıdır (örn. g/mL yerine g mL-1) Tablolar, makale içerisinde farklı formlarda sunulan verileri içermemelidir (örn. Grafik olarak sunulan veriler aynı zamanda Tablo içerisinde de gösterilmemelidir).

 

Kısaltmaların, metin içinde ilk kullanıldıkları yerde parantez içerisinde açıklamaları yer almalıdır. Standart ölçü birimleri ve elementlerin kimyasal sembolleri için bu açıklamaya gerek yoktur.

Alt başlıklar-numaralandırılmış bölümler


Makalenizi net ve anlaşılır biçimde bölümlere ayırınız. Her bir alt bölüm 1.1 şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt başlıkların da alt bölümlere ayrılması gerektiğinde de benzer bir numaralandırma sistemi takip edilmelidir (1.1.1., 1.1.2 gibi). Özet bölümünde numaralandırma kullanılmamalıdır. Bu bölüm numaralandırma sistemi metin içerisinde bölümlere atıf yapılması gerektiğinde de kullanılmalıdır (Bkz. Metin ifadesi yerine Bkz. Bölüm 1.1. gibi). Her bir alt bölüm kısa bir başlık içermelidir ve ayrı bir satır olarak yazılmalıdır.

 

Giriş

Çalışmanın amacı ve bilimsel arka planı (background) Giriş bölümünde sunulmalıdır. Giriş bölümü detaylı literatür taraması ya da sonuçların özetini içermemelidir.

Materyal ve Yöntem

Materyal ve yöntem bölümü başka araştırıcıların çalışmayı tekrar etmesine olanak verecek şekilde açık olmalıdır. Başka bir yerde basılmış olan bir yöntemden kısaca bahsedilip ilgili çalışma referans olarak verilebilir. Mevcut bir yöntemde herhangi bir modifikasyon yapılmış ise bu modifikasyon detaylandırılmalıdır.

Sonuçlar

Sonuçlar açık ve anlaşılır şekilde sunulmalıdır.

Tartışma

Tartışma bölümünde sonuçların tekrarından kaçınılmalı ve elde edilen bulgular yorumlanmalıdır. Tercihen Sonuç ve Tartışma bölümleri bir arada kullanılmalıdır.

Genel değerlendirme

Çalışmanın genel bir değerlendirmesi kısa ve öz olarak bu bölümde sunulmalıdır. Bu bölüm sonuç ve tartışma bölümlerinin tekrarı olmamalı ve çıktıların önemine vurgu yapmalıdır.

Teşekkür

Gerekli hallerde, makalenin sonu ile kaynakça listesi arasında bir Teşekkür bölümü konulabilir. Çalışmaya katkı sunan ancak makale künyesinde yer almayan kişiler ve kurumlar bu bölümde sunulmalıdır.

Finansal destek sağlayan kişi/kurumlar

Çalışmaya finansal destek sağlayan- varsa- kurum ve kuruluşlar aşağıdaki şekilde sunulmalıdır:

Finansal katkı: Bu çalışma XXXXX tarafından desteklenmiştir [destek/proje no xxxx, yyyy].

 

Kaynak gösterimi

Metin içerisinde gösterim

Metin içerisinde kullanılan kaynakların kaynak listesinde olduğundan emin olunmalıdır (ya da tersi olarak kaynak listesinde yer alan tüm referanslar metin içerisinde de yer almalıdır). Yayınlanmamış kaynaklar ve kişisel görüşmelerin kaynak listesinde yer almaması gerekmektedir. Gerektiğinde bu kaynaklar yalnızca metin içerisinde yer almalıdır. “Basımda” ifadesi yalnızca basıma kabul edilmiş ve DOI numarası almış kaynaklar için kullanılabilir. Hakem değerlendirmesi tamamlanmamış kaynaklar için bu ifade kullanılmamalıdır.

Metin içerisindeki tüm kaynaklar:

 1. Tek yazarlı kaynak: Yazarın soyadı (ilk ismin kısaltması olmamalıdır) ve basım yılı (örn. Smith, 2003);
 2. İki yazarlı kaynak: Her iki yazarın da soyadları ve basım yılı (örn. Smith & Jones, 2004);
 3. Üç, dört ya da beş yazarlı kaynak: İlk kullanıldığı yerde tüm yazarların soyadları ve basım yılı (örn. Smith, Jones, & Brown, 2005) verilmeli ardından ilk yazarın soyadı ve et al. Kısaltması kullanılmalıdır (Smith et al., 2005).
 4. Altı ve daha fazla yazarlı kaynak: İlk kullanım dahil tüm metinde ilk yazarın soyadı ve et al. kısaltması ile basım yılı verilmelidir (Black et al., 2007).

Kaynak gösterimleri metnin akışına göre doğrudan ya da parantez içerisinde olabilir. Çoklu kaynak gösterimlerinde alfabetik sıra takip edilmelidir.

Örnek 1; "as demonstrated (Allan, 1996a, b, 1999; Allan & Jones, 1995; Allen et al., 1994).

Örnek 2. “Kramer et al. (2000) have recently shown..."

Web sitesi kaynak gösterimi

Web kaynağın tam URL’si ve kaynağa son erişim tarihi belirtilmelidir. Web kaynak listesi kaynakça listesinin sonunda ayrı olarak verilmelidir.

Veri kaynak gösterimi

Veri setlerine ait kaynak gösterimlerinde yazar isimleri, veri seti başlığı, veri setinin kaynağı, versiyon (mümkün ise), küresel sabit tanımlayıcı (global persistent identifier) sunulmalıdır.

Kaynak Listesi.

Kaynak listesi alfabetik olarak ve ardından da kendi içerisinde tarih kronolojisine göre sıralanmalıdır.  Aynı yazarın aynı yılda birden fazla çalışmasına atıf yapılmış ise tarih sonrası “a”, “b”, “c” gibi kullanılmalıdır.

 

 

 

Örnekler

Dergide yayınlanan makaleye atıf

Guggisberg, D., Cuthbert-Steven, J., Piccinali, P., Bütikofer, U., & Eberhard, P. (2009). Rheological, microstructural and sensory characterization of low-fat and whole milk set yoghurt as influenced by inulin addition. International Dairy Journal, 19, 107-115.

Kitaba yapılan atıf:

Fox, P. F., Guinee, T. P., Cogan, T. M., & McSweeney, P. L. H. (2000). Fundamentals of cheese science (1st edn., Chapt. 10). Gaithersburg, MD, USA: Aspen Publishers, Inc.

Bir kitap içerisindeki bölüme yapılan atıf:

Gripon, J. C., Monnet, V., Lamberet, G., & Desmazeaud, M. J. (1991). Microbial enzymes in cheese ripening. In P. F. Fox (Ed.), Food enzymes (pp. 131-168). London, UK: Elsevier Applied Science.

Patente yapılan atıf:

Boots, J. -W. P. (2009). Protein hydrolysate enriched in peptides inhibiting DPP-IV and their use. Patent 11/722,667 (US 2009/0075904) Campina Nederland Holding B.V., Amsterdam, The Netherlands

Bir teze ya da ödev kaynağına yapılan atıf:

Mcleod, J. (2007). Nucleation and growth of alpha lactose monohydrate. PhD thesis, Massey University. Palmerston North, New Zealand. Retrieved insert the date from http://mro.massey.ac.nz/handle/10179/1444.

AOAC Metoduna yapılan atıf:

AOAC. (2005). Babcock method, method no. 989.04. In W. Horowitz (Ed.), Official methods of analysis of AOAC International (18th ed.). (pp. 19-21). Gaithersburg, MD, USA: AOAC International.

IDF/ISO Metoduna yapılan atıf:

ISO/IDF. (2010). Current situation and compilation of commercially available screening methods for the detection of inhibitors/antibiotic residues in milk. IDF bulletin N° 42. Brussels, Belgium: International Dairy Federation.

Veri setlerine yapılan atıf:

[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T. (2015). Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1.

 

Bildiri Gönderimi

7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece abstract@foodsafetycongress.org adresinden kabul edilecektir. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, tarafınıza bildiri başvurunuzun sekretaryaya ulaştığını bildiren otomatik bir e-posta gönderilecektir. E-postanın bildiri sahibine ulaşmaması durumunda bildiri başarılı bir şekilde gönderilmemiş ve tarafımıza ulaşmamış olabilir. Bu durumda özet gönderim sürecinin 0 216 550 02 73 no’lu telefondan tamamlanıp tamamlanmadığının teyit edilmesi gerekmektedir.

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 2 Eylül 2022 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri başvuruları sözlü ve poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.  Sözlü bildirilerin sunum süresi 20 dakika olup, bildiri başvurularında, belirtilen kurallara uyulması önem arz etmektedir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yayını

Bildiriler, başvuranın kimliği görülmeyecek şekilde Hakem Kurulunda yer alan en az 2 (iki) hakem tarafından değerlendirilerek, hakemlerin değerlendirmesi sonucunda bildiri sonuç mektupları ve sunum biçimi (sözlü/ poster) 23 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir.  Gerekli görülmesi halinde bildiri özeti değerlendirilmek üzere üçüncü hakeme de gönderilecektir.

Kongrenin daha önce pandemi nedeniyle ertelenmesi ve bilimsel programın kısmen oluşturulmuş olması nedeniyle kısıtlı sayıda sözlü bildiri alınabilecektir.  Kongre kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak gönderilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen ve erken kayıt ücretinden faydalanmak isteyen katılımcıların erken kayıt tarihi olan 15 Eylül 2022 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Tüm bildiri özetleri dijital olarak kongre katılımcılarına verilecek olup, ayrıca Kongre web sitesinde de elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongrede yapılan sunumların ardından isteyen yazarların tam metin bildirileri ayrıca elektronik ortamda kongre e-bildiriler kitabında basılacak olup, tam metinlerin 20 Aralık 2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özet Bildiri Hazırlama İlkeleri

Bildiri özetleri direkt kongre konu başlıkları ile ilgili olmalı ve elektronik sistem üzerinden yapılacak başvuru sırasında Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.

Özet bildirinin içeriği, yazım kurallarına ve bilimsel etik ilkelerine uygunluğu yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Hakem Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Bildiri özetleri minimum 480 kelime maksimum 600 kelimeden (başlık ve adresler hariç) ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. Kongre Sekretaryası tarafından bildirilerin ön izlemesi yapılarak, bu bölümlerde yer alan kelime sayılarına uymayan bildiriler sorumlu yazara iade edilecek ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. 

Araştırmaya dayalı bildiri özetleri

 • Başlık
 • Araştırma hipotezi (40 - 50 kelime- bu bölüm araştırma konusunun gerekçesinin bilimsel arka planı hakkında açık ve net ifadeler içermelidir)
 • Yöntem (en çok150 -200 kelime- Bu bölüm deneysel kurgunun anlaşılabilmesine olanak verecek açıklıkta olmalıdır ve analitik teknikler ile istatistiksel analiz yöntemlerini içermelidir. Standart yöntemler için detay verilmesinden kaçınılmalıdır. Herhangi bir yöntemde modifikasyon yapılmış ise mutlaka vurgulanmalıdır.)
 • Sonuçlar (en çok 250- 300 kelime. Bu kısım araştırma konusu olan problem ile ilişkili objektif verileri içermelidir. Sonuçların gıda güvenliği kavramına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
 • Tartışma (en çok 40 - 50 kelime- Sonuçların gıda güvenliği kavramına araştırma problemi özelinde somut katkılarının bu kısımda kısaca belirtilmesi beklenmektedir)

Derleme bildiri özetleri

 • Başlık
 • Ana metin (Derleme konusunun gıda güvenliği kavramına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
 • Derleme konusunda gıda güvenliği ile ilişkili açık kalan ve henüz araştırmaya konu olmamış alanlar hakkında bilgi aktarımı
 • Bildiri özetinden sorumlu yazarın derleme konusuyla ilgili yayınladığı en az 3 adet araştırma makalesinin detayları

Örnek kaynak gösterimi: George, S., Martin, H. ve Koch, J. 2017. Food safety, J Dairy Sci, 44 (2): 1-12.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Poster boyutu 70(yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
 • Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

POSTER YARIŞMASI

7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nde ayrıca Poster Yarışması düzenlenecektir. Bildirisi poster sunumu olarak kabul edilen ve yarışmaya dahil olmak isteyen katılımcılar, değerlendirmelerin kapsamlı yapılabilmesi açısından posterlerini sergilenecekleri biçimde elektronik olarak 30 Eylül 2022 tarihine kadar abstract@foodsafetycongress.org adresine iletilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen posterler yarışma kapsamı dışında kalacaktır.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.