7. Gıda Güvenliği Kongresi
Kongre sözlü bilimsel programı belirlenmiş olduğundan, önümüzdeki süreç içerisinde ne yazık ki sözlü bildiri başvurusu alınamayacaktır. Poster bildiri başvurusunda bulunmak isteyen katılımcılar 15 Ocak 2021 tarihine kadar yeni poster başvurularını https://www.abstractagent.com/2020gidaguvenligi/?plng=tur adresinden yapabilirler…

Bildiri Gönderimi

7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece Kongre web sitesinde yer alan elektronik sistem (Abstract Agent) üzerinden kabul edilecektir. Yazarlar öncelikle sisteme giriş yapmalı ve sistemdeki adımları takip ederek bildirilerini göndermelidirler. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, sistemden tarafınıza bir e-posta gönderilecektir. Sadece doğru bir şekilde gönderimi tamamlanmış olan bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri gönderim süreci tamamlanmamış taslak bildiriler sistemden silinecektir. Bildiri özetlerinin sisteme kurallara uygun şekilde yüklenmesinin ardından bildiri sahiplerine teyit amaçlı bir e-posta gönderilecektir. E-postanın bildiri sahibine ulaşmaması durumunda bildiri başarılı bir şekilde gönderilmemiş olabilir. Bu durumda özet gönderim sürecinin sistem üzerinden kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 17 Ocak 2020 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri başvuruları sözlü ve poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.  Sözlü bildirilerin sunum süresi 20 dakika olup, bildiri başvurularında, belirtilen kurallara uyulması önem arz etmektedir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yayını

Bildiriler, başvuranın kimliği görülmeyecek şekilde Hakem Kurulunda yer alan en az 2 (iki) hakem tarafından değerlendirilerek, hakemlerin değerlendirmesi sonucunda bildiri sonuç mektupları ve sunum biçimi (sözlü/ poster) 17 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Gerekli görülmesi halinde bildiri özeti değerlendirilmek üzere üçüncü hakeme de gönderilecektir.
Kongre kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak gönderilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen ve erken kayıt ücretinden faydalanmak isteyen katılımcıların erken kayıt tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Tüm bildiri özetleri dijital olarak kongre katılımcılarına verilecek olup, ayrıca Kongre web sitesinde de elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongrede yapılan sunumların ardından isteyen yazarların tam metin bildirileri ayrıca elektronik ortamda kongre e-bildiriler kitabında basılacak olup, tam metinlerin 10 Temmuz 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özet Bildiri Hazırlama İlkeleri
Bildiri özetleri direkt kongre konu başlıkları ile ilgili olmalı ve elektronik sistem üzerinden yapılacak başvuru sırasında Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.
Özet bildirinin içeriği, yazım kurallarına ve bilimsel etik ilkelerine uygunluğu yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Hakem Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
Bildiri özetleri minimum 480 kelime maksimum 600 kelimeden (başlık ve adresler hariç) ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. Kongre Sekreteryası tarafından bildirilerin ön izlemesi yapılarak, bu bölümlerde yer alan kelime sayılarına uymayan bildiriler sorumlu yazara iade edilecek ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. 

Araştırmaya dayalı bildiri özetleri

 • Başlık
 • Araştırma hipotezi (40 - 50 kelime- bu bölüm araştırma konusunun gerekçesinin bilimsel arkaplanı hakkında açık ve net ifadeler içermelidir)
 • Yöntem (en çok150 -200 kelime- Bu bölüm deneysel kurgunun anlaşılabilmesine olanak verecek açıklıkta olmalıdır ve analitik teknikler ile istatistiksel analiz yöntemlerini içermelidir. Standart yöntemler için detay verilmesinden kaçınılmalıdır. Herhangi bir yöntemde modifikasyon yapılmış ise mutlaka vurgulanmalıdır.)
 • Sonuçlar (en çok 250- 300 kelime. Bu kısım araştırma konusu olan problem ile ilişkili objektif verileri içermelidir. Sonuçların gıda güvenliği kavramına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
 • Tartışma (en çok 40 - 50 kelime- Sonuçların gıda güvenliği kavramına araştırma problemi özelinde somut katkılarının bu kısımda kısaca belirtilmesi beklenmektedir)

Derleme bildiri özetleri

 • Başlık
 • Ana metin (Derleme konusunun gıda güvenliği kavramına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
 • Derleme konusunda gıda güvenliği ile ilişkili açık kalan ve henüz araştırmaya konu olmamış alanlar hakkında bilgi aktarımı
 • Bildiri özetinden sorumlu yazarın derleme konusuyla ilgili yayınladığı en az 3 adet araştırma makalesinin detayları

Örnek kaynak gösterimi: George, S., Martin, H. ve Koch, J. 2017. Food safety, J Dairy Sci, 44 (2): 1-12.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Poster boyutu 70(yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
 • Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

POSTER YARIŞMASI

7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nde ayrıca Poster Yarışması düzenlenecektir. Bildirisi poster sunumu olarak kabul edilen ve yarışmaya dahil olmak isteyen katılımcılar, değerlendirmelerin kapsamlı yapılabilmesi açısından posterlerini sergilenecekleri biçimde elektronik olarak 20 Nisan 2020 tarihine kadar muhteber.ersin@ggd.org.tr adresine iletilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen posterler yarışma kapsamı dışında kalacaktır.
Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.